ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Білогірської районної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Білогірської районної ради (надалі Координаційна рада) створена з метою тісної співпраці органів місцевого самоврядування по оперативному вирішенню найбільш важливих проблем економічної та соціальної сфери району.

            Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

            Координаційна рада здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності та колегіальності.

            До складу Координаційної ради входять голова та заступник голови районної ради та сільські, селищні голови за їх згодою.

            В своїй діяльності Координаційна рада керується положенням Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України в частині компетенції органів місцевого самоврядування, принципами Європейської Хартії місцевого самоврядування та цим Положенням. основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови районної ради, так і за пропозицією однієї третини загального складу ради.

            Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради.

            Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

            Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

            У засіданні Координаційної ради можуть брати участь посадові особи місцевого самоврядування інших рівнів, представники виконавчої влади, фахівці у галузях права, фінансів, економіки.

            З питань своєї діяльності Координаційна рада приймає рішення рекомендаційного характеру, які підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, посадовими особами, яким вони адресовані.

            Про результати розгляду і вжиті заходи  повинно бути повідомлено Координаційну раду у зазначені терміни.

            Рішення Координаційна рада приймає більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

            Протокол та рішення Координаційної ради підписує її голова. Реалізація рішень Координаційної ради може здійснюватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень та доручень голови районної ради, внесення питань на розгляд сесії районної ради.

            Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

            Координаційна рада:

 • проводить взаємні консультації з метою вироблення узгоджених проектів рішень з найбільш важливих проблем економічної і соціальної сфери;
 • координує роботу по розробці проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, визначає кращі з них для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування;
 • сприяє утвердженню правових засад у діяльності органів місцевого самоврядування;
 • сприяє організації обговорення та готує пропозиції щодо проектів законодавчих актів, що виносяться на загальне обговорення;
 • сприяє організації проведення місцевих референдумів;
 • обговорює хід виконання програм соціально-економічного розвитку та цільових програм, розробляє практичні рекомендації;
 • координує роботу щодо розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, визначає коло питань які потребують перерозподілу бюджетних коштів та відповідних повноважень, виробляє пропозиції щодо забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
 • координує роботу по розробці механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;
 • сприяє розробці та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування;
 • сприяє посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень;
 • сприяє удосконаленню механізму управління об щодо проектів законодавчих актів, що виносяться на загальне обговорення;
 • сприяє організації проведення місцевих референдумів;
 • обговорює хід виконання програм соціально-економічного розвитку та цільових програм, розробляє практичні рекомендації;
 • координує роботу щодо розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, визначає коло питань які потребують перерозподілу бюджетних коштів та відповідних повноважень, виробляє пропозиції щодо забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
 • координує роботу по розробці механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;
 • сприяє розробці та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування;
 • сприяє посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень;
 • сприяє удосконаленню механізму управління об’єктами комунальної та спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні відповідно сільських та районної ради, вивчає доцільність передачі, відчуження, ліквідації об’єктів, що забезпечують спільні потреби територіальних громад району;
 • аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по реалізації наданих їм законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій, сільвиконкомів, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків представницьких органів з населенням, депутатів з виборцями, сприяє запровадженню громадських слухань;
 • координує співпрацю органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій по реалізації програм розвитку територіальних громад району;
 • вивчає думку, організовує та координує проведення соціологічних досліджень з питань місцевого самоврядування;- сприяє впровадженню нових організаційних форм взаємодії між органами місцевого самоврядування;
 • узагальнює та поширює досвід роботи, спрямованої на розв’язання проблем місцевого самоврядування;
 • сприяє організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування в Хмельницькому регіональному центрі  підготовки і перепідготовки кадрів, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання, координує роботу по організації навчання депутатів районної та сільських рад;
 • підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями місцевого самоврядування.

 

3. КООРДИНАЦІЙНА РАДА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ МАЄ ПРАВО:

 • отримувати в установленому законодавством порядку від місцевих підрозділів центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформації;
 • утворювати в разі потреби експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, учених, представників об’єднань громадян.

 

4. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

            Координаційна рада припиняє свою діяльність у  випадку:

 • припинення терміну повноважень органів місцевого району;
 • за рішенням, прийнятим більшістю від загального складу ради;
 • за пропозицією голови районної ради.